Asakae Takoradi

Banda

Essaso

Lapaz

Nsawam Station

Tema Comm. 22